Forumnavigering
för att skapa inlägg och ämnen.

Vad vi samtalar om

Behovet av samtal

Det behövs långa och utforskande samtal för vi ska kunna komma till rätta med de problem som har med mänsklig samverkan att göra. Samtal som gör det möjligt att ompröva sina egna resonemang, genom att prova hur de "låter" när man prövar dem tillsammans med andra engagerade lyssnare, som åtar sig att "säga emot" om det vi säger inte fungerar och som orkar pröva nya utgångspunkter tillsammans med oss. Samtal som går längre än att få höra hur andra ser på något eller att bli informerad. Vi inom GiSS är eniga om att utrymmet för den sortens samtal har minskat. Att träffas "på riktigt" och ägna många timmar åt att pröva och ompröva sina egna resonemang har blivit nästan omöjligt, för de flesta. Ett samtalsforum på nätet kan vara ett sätt att utveckla den sortens utforskande samtal som krävs. Eller som komplement till de zoom-samtal som just nu (november 2020) blivit vanliga och som kanske fortsätter vara vanliga framöver.

Vad vi samtalar om

Samtalen handlar om sådant som är möjligt att påverka och utveckla ny kunskap om genom samtal. Det vill säga sådant som utgår från den mänskliga praktiken och erfarenheten, sådant som vi på ett eller annat sätt själva är medverkande i. Samtalen kan handla om organiserande - hur vi rent praktiskt kan ordna det vi behöver ordna eller om hur vi kan precisera och formulera det vi gör så att det blir mer begripligt både för oss själva och för andra. Utgångspunkten för samtalen är ett stort eller litet missnöje med hur vi vanligen samtalar om något som vi själva vill komma till tals om. Vilka utgångspunkter bygger de rådande resonemangen på och kunde man tänka sig andra så att den fråga som står i fokus kan bli mer rättvist eller konstruktivt behandlad? Kan problemet kanske omformuleras och i så fall hur?

Medverkande – värdet av olikhet

Vi som kommer att medverka har sannolikt vitt skilda bakgrunder. Poängen med utforskande samtal är att vi genom att ta del av helt andra exempel och resonemang än dem vi själva är vana vid och dessutom verkligen försöka förstå vad exemplen handlar om, vad deras giltighet gäller, också kan utveckla den gemensamma repertoaren av begrepp och perspektiv.

Andra resurser på webbplatsen

På webbplatsen finns också andra resurser - till exempel korta filmer som är tänkta att användas som underlag i samtal av olika slag. Eftersom vi tror att filmerna fungerar bäst om man ser dem tillsammans och sedan samtalar med utgångspunkt från dem tänker vi oss i första hand samtal där man träffas "på riktigt".