Hösten 2018 bjöd företaget Samarbetsdynamik in till flera olika samtal om ”fortsättningen” efter det att de, på grund av tilltagande ålder, planerade att avveckla företaget.

När de summerade sina erfarenheter från 50 års utforskande av samverkans-fenomen hade de kommit fram till att det som nu krävs är massiva insatser på bred front av kunniga personer som kan bidra till att den sortens utforskande samtal som nu behöver föras kan komma till stånd. Sådana insatser förutsätter att det också går att finansiera verksamheten. Tillräckligt många måste kunna försörja sig på en sådan verksamhet.

Till samtalen hade de bjudit in personer som de haft nära samarbete med under många år och som de visste delade deras analys och uppfattning om behovet av ”paradigmskifte” i resonemangen om samverkan. Det visade sig dock att ingen av de inbjudna medverkande, som hade kompetens och nätverk av den sort som skulle behövas för att kunna åta sig en sådan uppgift, såg sig ha möjlighet att göra detta.

För att inte verksamheten helt skulle dö ut i väntan på att yngre krafter med lämplig typ av yrkesbakgrund skulle kunna ta över, bestämde vi, som beslöt att kalla vårt nätverk GiSS, oss för att skapa en hemsida där intresserade skulle kunna hitta länkar till Samarbetsdynamiks rapporter, och så småningom andra resurser i samma anda. Vi bestämde oss också för att öppna ett samtalsforum där fortsatta samtal skulle kunna bedrivas. Vi talade då om att ”övervintra”.

Eftersom Samarbetsdynamik hittade ett sätt att fortsätta hålla de egna hemsidorna vid liv och även fortsätta driva företaget, fanns inte längre behovet av den typen av arkiv, men detta är alltså bakgrunden till hemsidan.

I planen ingick att vi skulle lansera hemsidan i samarbete med Samarbetsdynamik genom de samtalsaktiviteter de planerade genomföra våren 2020. Då bröt Coronaepidemin ut. Någon lansering som skulle kunna medföra att ett samtalsforum kunde få förutsättningar att bli livaktigt gick inte att genomföra.

Nu (februari 2021) har vi dock kommit igång med en verksamhet, av annat slag än i vårt samtalsforum. Vårt samtalsforum ligger tills vidare kvar, även om det än så länge mer är en blogg än ett forum för utbyte av tankar.

Genom de samtal via zoom som vi hittills haft har det visat sig att kunskapsgenererande samtal faktiskt är möjliga att åstadkomma i denna form. Vi kommer därför troligen att initiera fler sådana projekt framöver. Det har medfört att GiSS blivit en egen verksamhet och inte bara ett ”övervintringsprojekt”.

De samtal vi är inriktade på är i första hand ”kunskapsgenererande” samtal. Samtal som utgår från initiativtagarens eget behov att komma längre i sina resonemang genom att samtala med andra. Samarbetsdynamik har tidigare kallat sådana samtal ”utforskande”, men det har visat sig att den beteckningen används även om samtal som inte har en riktning mot att skapa ny kunskap som även andra än de som deltar i samtalet kan ha nytta av, varför den beteckningen inte längre är tillräckligt precis.

Kunskapsgerenerande samtal har sin bakgrund i en upplevelse att de rådande resonemangen är otillräckliga, eller till och med missvisande, och att samtal därför behövs för att möjliggöra andra sorters resonemang, med andra utgångspunkter än de etablerade. Sådana samtal förutsätter att de andra medverkande delar engagemanget i problemställningen, och också ser behovet av andra typer av resonemang. Dessutom krävs grundligt förarbete och efterarbete, och gott om tid i själva samtalet.

Ny ”kunskap” genom gemensamt utforskande i form av samtal innebär i detta sammanhang att samtalet medför att de som deltar i det inte kommer att kunna resonera på samma sätt som de gjorde innan samtalet. I sina samtal med andra kommer de därför också att bidra till en förändring av en större diskurs.