GiSS bygger vidare på erfarenheter och slutsatser gjorda av företaget Samarbetsdynamik AB. GiSS är religiöst och partipolitiskt obunden men utgår från en syn på människan som en handlande varelse med ansvar för det hon medverkar i. Vidare utgår GiSS från en syn på mänsklig samverkan som komplex och inte styrd av deterministiska lagar. Därmed är den av annan art än mekaniska fenomen. Denna skilda art får konsekvenser för vilka sätt att resonera och vilka kunskapsformer som blir relevanta. Ett problem är att den insikten inte fått allmänt genomslag vilket fått till följd att de resonemang som förs, och den kunskap som produceras, är otillräckliga.

GiSS syfte är att skapa möjligheter för givande samtal om samverkan. Med givande avses samtal som gör såväl de samtalande själva som andra bättre rustade att ta itu med det som samtalet handlar om, det vill säga samtal som kan generera ny och värdefull kunskap. Det övergripande syftet är att bidra till att öka möjligheterna att det allmänna sättet att resonera om samverkan kan förändras och att nya sätt att utveckla relevant kunskap får spridning. Med samverkan avses alla fenomen som blir till genom att människor just då väljer att göra på ett visst sätt. I första hand avses samverkan inom arbetsliv och samhälle snarare än inom familjeliv eller nära relationer.