Förbisedda förutsättningar för mänsklig samverkan

 – en serie filmer baserade på 50 års utforskande av samverkansfenomen.

Filmerna ingår i en serie som sammanfattar företaget Samarbetsdynamiks slutsatser efter 50 års utforskande av samverkansfenomen. Slutsatserna rör viktiga, men oftast förbisedda, förutsättningar för mänsklig samverkan.  Filmerna riktar sig i första hand till de som, liksom vi som producerat filmerna, också insett att ”sättet att resonera” måste förändras. De som, liksom vi, ledsnat på de gängse resonemangen och sett att de antingen inte är tillräckligt verkningsfulla eller att de till och med bidrar till att förstärka problem av olika slag.

Varje film behandlar olika aspekter av i grunden samma teman:  • Människan som en handlande varelse • Den ökande komplexiteten • Nätverkssamhällets framväxt • Tjänsten som samhandling.

Filmerna är tänkta att användas i samtal som har med samverkan och organisation att göra. De kan fungera som ”samtalsstartare” och som uppmärksamhetsriktande reflektionsunderlag att återkomma till under samtalets gång.

Varje film behandlar olika aspekter av i grunden samma teman:  • Människan som en handlande varelse • Den ökande komplexiteten • Nätverkssamhällets framväxt • Tjänsten som samhandling.

Monica Hane och Bengt-Åke Wennberg menar att en stor del av den kunskap som faktiskt finns, och som rör sådant som har med samhälle och arbetsliv att göra, inte i tillräcklig grad påverkat hur vi i allmänhet resonerar: ”Vi fortsätter att prata som om världen ser likadan ut som den gjorde för 50 år sedan.”

Vi fortsätter att prata som om världen ser likadan ut som den gjorde för 50 år sedan

Utgångspunkter för en annan sorts samtal

Genom åren har Monica och Bengt-Åke författat ett stort antal texter som behandlar olika aspekter av de tankefigurer som de menar måste ifrågasättas. Filmerna kondenserar aspekter som ingående behandlas i Samarbetsdynamiks egna publikationer.

Vi hoppas filmerna uppfattas som möjliga utgångspunkter för en annan sorts samtal än de som vanligen förekommer.

Vi hoppas filmerna uppfattas som möjliga utgångspunkter för en annan sorts samtal än de som vanligen förekommer.

Film + synopsis

Filmerna är avsedda att belysa sådant som vanligen inte uppmärksammas. Därför kan de vara svåra att följa med i, för den som inte redan är inne i analysen.  Förhoppningen är att tittaren ändå känner igen att de berör något viktigt.

Eftersom filmerna är korta bör den som blir intresserad också uppleva det som görligt att vid behov se dem flera gånger för att kunna relatera det som tas upp till egna erfarenheter.

Eftersom filmerna är korta bör den som blir intresserad också uppleva det som görligt att vid behov se dem flera gånger för att kunna relatera det som tas upp till egna erfarenheter.

Till varje film finns också filmens synopsis i skriven form vilken kan fungera som komplement för den som vill använda filmen i sina samtal med andra.

Även om filmerna hör ihop med varandra är varje film tänkt att kunna fungera självständigt. De kan alltså ses i vilken ordning som helst.